رفتم دانشکده تا جزوه‌ی ریاضی رو به احسان بدم. هادی آزاددل رو هم دیدم. 

از پارسیوت پرسیدم. گویا آقای قدمنان با کمیل صحبت کرده و تیمی برای اینترنت اشیاء خواسته تا در آرمان تشکیل بشه. کمیل، هادی شامقلی، هادی آزاد و صالحوف این جمع رو تشکیل دادن. حدود سه چهار ماه در مورد زیربخش‌های اینترنت اشیاء تحقیق کردند و در نهایت مکان‌یابی درون ساختمان رو برای رسیدن به محصول انتخاب کردن. در مورد ایده‌ی تشکیل تیم با دوستان خودم باهاش صحبت کردم. دید خوبی تونستم بگیرم.

تیم تشکیل دادن سختی های خودش رو داره.