از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید ،

ایمن ز شر فتنه آخر الزمان شدم


ای وای که:


چو مُحْرِم شدی از خود ایمن مباش ،

که مُحرِم به یک نقطه مجرم شود


ایمنی از شر فتنه های آخر الزمان ، با یک صلوات