دو سال از دانشگاهم هم گذشته. لینک وبلاگم به چشمم خورد تو هارد قدیمیم و برگشتم اینجا.

انصافا بعضی مطالبم از سطح نشریه های الان دانشگاه بالاتر بود اون موقع.


تصمیم دارم دوباره حرفام رو اینجام مطرح کنم. شاید پنج سال دیگه باز ببینمشون و یه نفس عمیق بکشم و بگم یادش بخیر