خودتان قضاوت کنید.

 


دریافت

 

بنده گفتم کرسی های آزادفکری را در دانشگاه ها به وجود بیاورید، خوب شما جوان ها چرا به وجود نیاوردید.