روز سردی است 

نشسته ام . مینویسم مینویسم 

۱۸مرداد مردی را دارد با آرزو های بلند 

ترسی ظریف

قلبی با قصاوت و ملایمت

آینده ساز آینده خود