بیانات امام در جمع دانشجویان اردیبهشت ۹۶


این روز ها دیگر خیلی بیشتر کتاب میخوانم، سخنرانی گوش میدهم، مطلب و تحلیل و خبر میخوانم.