این چند روز فکرم مشغول برنامه ام در مجمع هست. جلسه ها هم داشتیم.


هر چه هست از خداست

کتاب زندگی نامه داستانی شهید دیالمه را داشتم. کمی با روش های بچه مکتبی ها در تشکل شدن در دوران مبارزات قبل پیروزی انقلاب آشنا بودم و این کتاب هم بهتر نوشته است. خریدم و دانلودش کردم چون نمیدانم کجا گذاشته ام اش.
آن روش تیم سازی و ارتباط گیری تقریبا همان چیزیست که استاد پناهیان هم میگوید. 
به نظرم الان هم باید همان روش را داشته باشیم. هر چند آن روز کجا امروز کجا.

دریافت
مدت زمان: 15 دقیقه 

هنوز فکرم مشغول است...