ایده ای که علی هم گفت من هم به فکرم میرسید و روش های مختلف دیگری هم داشتم این بود که:

ما تو درسای AP و مبانی پروژه های خیلی خوبی میزنیم.

خوب این پروژه ها میتونه پروژه های واقعی باشه که با یک تیر چند نشون زد. هم کار صنعت راه میوفته هم شرایط واقعی کار رو تجربه میکنه هم نمره میگیره هم تیم تشکیل میده.

اینجا به فکرم میرسه که شرکتی بزنم که از یه سمت پروژه بگیرم و از اونور بچه ها رو سامان بدیم.

اینطوری مرجعی میشیم برای «علم» و «صنعت».


باز باید فکر کنم و بنویسم