رفتم مدرسه ، درختان بلند ، حیاط دلباز  و خاطراتی دلپذیر

دوستانی دیدم بسیار عزیز ، هرچند اعتباری اما عزیزِ عزیز

و استادی عزیز ،استادانی 

با کوله باری از خاطره

یادگاری های ارزشمندمان ، خنده ها و محبت ها

و می‌اندیشم ، میاندیشم که چه متفاوت اند خاطراتمان از انسان ها و معلمان

کارنامه هایم از اولین روز تحصیل تا این لحظه ده ها آموزگار را اثبات میکنند اما

اما خاطرات تنها بعضی را به یاد می‌آورد

آن بعضی های عزیز را ♥

تنها یادگاری انسان ها از یکدیگر خاطرات اند

یادگاریمان از هم کوله باری باشد با خاطراتی زیبا، محبت ، دوستی ، یک‌رنگی، و دعایی خیر و دعایی خیر

اللهم اغفر علینا و لاخواننا الذیمن سبقونا بلایمان