واعظ لنفسه، یکی از سه چیزی که مومن به آن احتیاج دارد.

محاسبه نفس، نخ تسبیح حرکت انسان.

نعمه لایشکر کذنب لا یغفر، نگو به کدامین گناه بگو به کدام شکر نکرده.


اینها روزی معنوی ما بود از روز شهادت امام سجاد(ع)