غنی، در دل مومن نفاق ایجاد میکند.

حدیثی که محمدمهدی میگفت.