حاجاقای سلیمانی عزیز میگفت:

«ما باور نداریم همین جمع هاست که اثر میگذارد»