چرا تلگرام بحث شروع میکنی؟

پارادایم اونا با مال تو یکی نیست خوب