پنج دقیقه نگذشت از و می‌گوید. که؟دلم 

که کاسه آش از دستم افتاد

فرش ،مبل ، صندلی، کابینت

می‌دانم ریخت ولی نمی‌دانم آبرویم یا گناهانم

خیر است انشاالله