اومدیم تهران درس بخونیم. صبح میریم کلاسا. بعد از ظهر میریم پیش استادا و آزمایشگاها و تشکلا. عصر هم تدوین الگو. شب هم روابط دوستان و اقوام.

چی بودیم چی شدیم.