خیلی عجیبه خیلی

اگه فکر کنی اونایی که ثروتمندن ،نیستن 

قدرتمندن ،نیستن

باهوشن، نیستن

زرنگن ،نیستن

مهربونن، نیستن

ظالمن، نیستن

عادلن ، نیستن

دوستن نیستن

و حرف هایی که درستن ، اما نیستن

مهمن، اما نیستن

اشتباهن، اما صحیحن


و تنها حقیقتِ هستی؟ 

وجودی، 

قدرت

بی‌نیاز

مهربان

عادل

رقیب


قادر،غنیّ،حنون،عادل،رقیب

تنها او 

وحده لا اله الا هو