در هر شرایطی مهربانانه‌ترین رفتار را به مومنان داشته باش زیرا ممکن است همان لحظه او به آن نیاز داشته باشد چون خدا پیش قلب‌های شکسته‌ آنها باشد.