اتفاقات خوبی درحال رخ دادن است. هر چه به علت اتفاقات زندگی بیشتر دقت می کنم حقایق بیشتری نمایان می‌شود. 

پدیده‌ی جالبی که امروز و بعد از امتحان آزمایشگاه شبکه متوجه شدم. استاد درس امروز پاک بداخلاق شده بود و رفتاری خارج از انتظار داشت. رفتاری که با رویه قبلی اش متضاد بود. استاد دیگری هم همین اتفاق برایش افتاده بود. سر جلسه ارائه پروژه ها یک روز خیلی اشکال گرفت و دعوا کرد اما روز دیگر آرام بود و با صبر و آرامش ارائه ها را دنبال می‌کرد. 

یکی از نقاط ضعف خودم را پیوسته نبودن خلقیاتم می‌دانم. احساسم این بود که دیگران اینطور نیستند و وحدت رویه ای دارند اما گویا این نقطه ضعف من نیست. دو استاد هم که باید آب دیده تر باشند همین ضعف را دارند. کم کم باید توقع از خودم را واقع بینانه تر کنم تا در حرکت هایم پویایی و ابتکار کافی را داشته باشم و زندگی برایم سخت نگذرد. 

این نکته بسیار مهمی بود که تغییر مثبتی را ایجاد می‌کند. 

شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد   |    صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند