می‌فرماید خاتم النبینم:

نماز چشمه ایست که مومن هر روز ۵ بار در آن خود را تطهیر میکند...

اما نمی‌دانم چرا سرنماز به همه چیز فکر می‌کنم جز خدا و یادم می‌رود که گفتم : نماز ... میخوانم قربتا ال الله

همین است که شنا کردن در این چشمه ۵ دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد

 لذت شنا را درک نمی‌کنم

شاید شنا بلد نیستم

بلد نیستم