چند روزه از هر محله تبریز که رد میشم بوی لجن میاد

ما که چشم بصریت نداریم اما انگار بینی دل پیدا کردیم داریم بوی گند کاری ها رو میشنویم

یعنی از نونوایی بوی تعویض روغنی میاد

الحمدللله