انسان عاقل در مخالطه الناس مدارا می کند.

حلم نداشتن چهره خودرای از انسان نشان میدهد.

اتصال دائمی، هر ساعته به آقا جان را جدی بگیر.

اگر انسان بداند اینان مولا و سید ما هستند و ما عبدیم ...