محیطی منحصربفرد که آینده کشور را میسازد، همانجایی که شما هم وارد آن شده اید و مسئولیت سهم خود را در پیشرفت کشور قبول میکنید. دانشجو درجه ایست که ملزومات خودش را دارد. 

اولین و مبنایی ترین دغدغه یک دانشجو هدف است. اینکه چرا آمده اینجا و مهمتر از آن قرار است چه کار کند و به چه برسد. 

این هدفی که گفتم را هم توقع نداشته باشید که در کلاس ریاضی و فیزیک یا مبانی و برنامه نویسی کسب کنید. اهمیت هدف داشتن و نداشتن در پیشرفت یا پسرفت است. دو نفر را فرض کنید که کاملا یکسان تلاش میکنند و کار های واحدی انجام میدهند؛ تمایزدهنده اینها که مشخص میکند کدام در مسیر پیشرفت است و کدام درجا میزند و خود را خسته میکند و عقب میماند.

هدف دانشجو هرچه باشد موتور محرک آن علم است. نور علم دانشجو را در قدم به قدم مسیرش راهنماست. پس باید علم آموزی و علم سازی را برنامه مبنایی خود بداند. 

اما نباید اشتباه کرد. علم تنها آن واحد هایی که اخذ میشود و امتحانش گرفته میشود و دانشجو را گول میزند که به به رفتیم ترم بالاتر، نیست. وقتی علم ابزار قدرت گرفتن در مسیر هدفی بشود دیگر شکی برای همچنین دانشجویی نمیگذارد که چنین نظام علمی، نیروی لازمش را تامین نخواهد کرد و باید علم آموزی را در یک ساختار نوآورانه و ابدائی پی بگیرد. اینجاست که مشخصه دوم یک دانشجو رشد پیدا میکند؛ نوآوری، ابتکار فکری و در نهایت شجاعت و جرئت اجرای فکر نو. 

دانشجوی هدفمند به زودی درمی یابد که اگر ابتکار علم را در دست نگیرد بعد از این دوره کارشناسی به خیل سیاهی لشکران علم خواهد پیوست. آن وقت باید تا آخر عمرش سرش را پایین بیندازد و خودش را مشغول ظواهر و عناوین صوری کند تا مبادا از خودش بپرسد “که چه”؟ “چه فایده ای داشته زندگی من”؟ 

نگاه دانشجوی هدفمند به کلاس درسی که میرود و میشیند کاملا متفاوت از نگاه باری-به-هر-جهت هاست. این نگاه را تربیت کننده و رشد دهنده است ولی آن نگاه حیران کننده. این نگاه در علم نشاط و سرزندگی را میبیند اما آن نگاه تنها هم رنگ جماعت میکند.

تجربه خودم این است که چنین هدفی یک شبه به دست نمی آید. حتی چیزی هم نیست که بگوییم همه درس هایم را باید کنار بگذارم و به هدفی برسم بعد شروع کنم. نه این عقلا با هدفمندی در تضاد است. بلکه خود حرکت و تلاش است که اهدافی که بخاطرشان خلق شده ایم را پیش پایمان میگذارد. این نشانه ها را کسی که خود را آماده کرده باشد میبیند و حرکتش شتاب دیگری میگیرد و اهدافش رشد میکند.

مهم درس خواندن و تلاش کردن حتی تفریح کردن با چشم باز است تا به عالی ترین هدف برسیم.